Search

18/12/16

Tranh Trúc Chỉ - Những Mùa Sen


#trucchivietnam #trucchigarden #Trucchiart #trucchisaigon #lotus #tranhtrucchi #tranh #hoasen #truchigraphy 

TRÚC CHỈ là một trong những thành quả của Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở- Đại học Huế: “NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO GIẤY TỪ CÁC NGUYÊN LIỆU ĐỊA PHƯƠNG, VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VÀ SÁNG TÁC NGHỆ THUẬT”- Mã số: DHH 2013-05-08 của họa sĩ Phan Hải Bằng-giảng viên Đại Học Nghệ thuật- Đại học Huế. Từ đó, hệ thống thuật ngữ kỹ thuật “Đồ họa Trúc chỉ/Trucchigraphy” là một hệ thống thuật ngữ kỹ thuật đồ hoạ mới của Việt Nam trên thế giới, do chúng tôi sáng tạo nên; đang được chúng tôi ứng dụng trong sáng tạo, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. TRÊN CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT, CHÚNG TÔI TỰ HÀO GIỚI THIỆU TRÚC CHỈ ĐẾN BẠN BÈ QUỐC TẾ NHƯ MỘT LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT MỚI; ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO HUẾ, CHO VIỆT NAM! 

Trúc Chỉ Artworks: "The golden lotus season" Trúc Chỉ is one of results of Research Project - Hue University, named is: "RESEARCH AND MANUFACTURING PAPER FROM LOCAL RAW MATERIALS, APPLICATION TO ARTS TEACHING, LEARNING AND CREATING" - Code: DHH 2013-05-08 by Artist Phan Hai Bang, Lecturer at Hue College of Arts- Hue Universityand his partners. Since then, the technical terminology "Đồ họa Trúc CHỉ / Trucchigraphy" is a new Vietnamese graphic art technical term system in the world, was created by us. We are now applying that tẻm in our creating, continue researching and improvement. ON THE ROAD TO BUILDING A NEW VIETNAMESE CULTURE VALUES, WE ARE PROUD TO INTRODUCE TO FRIENDS IN THE WORLD "TRÚC CHỈ" AS AN NEW ART FORM WAS STUDIED, BUILT AND DEVELOPMENT TO HUE, VIETNAM!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét