Search

28/7/13

Production process of "Trúc Chỉ"


Oven cook the fiber 


Cooking the fiberSoaking the bammbo fiber 


Cassification fiber
 


Beating the bamboo fiber
Forming the sheet


Manipulation  to create " Trúc Chỉ" pattern


Making the pattern

Manipulation to create "Trúc Chỉ" patten


Drying


Completing a "Trúc Chỉ" paper works

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét